Obchodní podmínky webové stránky

https://www.e-pohadka.cz

  • 1. Úvodní ustanovení

1.1. Provozovatelem internetových stránek https://www.e-pohadka.cz jejichž prostřednictvím je Uživatelům dodáváno nehmotné zboží v elektronické podobě ve formě streamingu je fyzická osoba Irena Špillerová, Na Desátém 1416/21, 702 00, Ostrava – Moravská Ostrava IČ: 47162732 (dále jen „prodávající“)

email pro komunikaci: i.spillerova@gmail.com

V kontextu poskytované služby se rozumí zajištění možnosti přístupu k předplacenému audio obsahu Uživatelem formou streamingu prostřednictvím provozovatele internetové stránky https://www.e-pohadka.cz, díky níž je abonentům (dále jen „uživatel“) zpřístupněno objednané a zaplacené zboží v nehmotné elektronické podobě formou streamingu.
Tímto Uživatel a Prodávající uzavírají kupní smlouvu prostřednictvím webových stránek https://www.e-pohadka.cz vyplněním a odesláním objednávky.

 

1.2. Zbožím v nehmotné elektronické podobě se v kontextu poskytované služby rozumí zajištění možnosti dočasného přístupu k předplacenému audio obsahu uživatelem v nehmotné podobě, bez elektronického nosiče, formou streamingu.

 

1.3. Uživatel je osoba, které prodávající na základě objednávky za úplatu zprostředkuje pod unikátními přístupovými údaji konkrétní audio obsah.

Předmět kupní smlouvy je produktem duševního vlastnictví a proto je zakázáno jakékoliv šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora. 

 

1.4 Uzavřením kupní smlouvy Uživatel přijímá, že veškeré informace plynoucí z předmětu koupě jsou pouze autorskou fikcí a nejsou návodem ke konání či nekonání možných skutků, jsou pouze v rukou Uživatele a autor audio obsahu ani Prodávající za ně nenese žádnou odpovědnost.

 

1.5 V předmětu koupě může Uživatel najít informace o produktech nebo službách třetích osob. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k této tématice a autor audio obsahu ani Prodávající za ně nenesa žádnou odpovědnost.

 

  • 2. Uzavření smlouvy a uživatelský účet

2.1 Uživatel  prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se předmětu koupě, a to na stránkách https://www.e-pohadka.cz – vždy u příslušného produktu. Uživatel objednává předmět koupě vyplněním elektronického formuláře objednávky prostřednictvím prodejního systému www.simpleshop.cz.Uživatel je povinen objednávku pečlivě vyplnit (zadat všechny potřebné fakturační údaje), před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je právně závazná a Uživateli a Prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. Prodávající se zavazuje poskytnout Uživateli předmět koupě a Uživatel se zavazuje uhradit kupní cenu. Uživatel odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce https://www.e-pohadka.cz/obchodni-podminky/, a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky.

K registraci a používání audio obsahu Uživatele ke službě e-pohadka.cz, na jejímž základě Uživatel získává unikátní přístup k audio obsahu v majetku Prodávajícího, dochází okamžikem vyplnění registračního formuláře na https://www.e-pohadka.cz a uhrazením příslušné částky. Veškeré náležitosti, vedoucí k uzavření obchodní dohody jsou k dispozici v českém jazyce.

 

2.2. Po úspěšné registraci je Uživateli vytvořen unikátní uživatelský účet. Uživatel je při registraci povinen uvést správně a pravdivě všechny požadované údaje. Uživatel je dále povinen při jakékoliv změně svých údajů tyto aktualizovat tak, aby mohl Prodávající řádně plnit své povinnosti vyplývající ze smluvních podmínek. Údaje uvedené Uživatelem v uživatelském účtu a při realizaci objednávky, jsou ze strany Prodávajícího automaticky považovány za správné a závazné.

 

2.3. Odsouhlasením podmínek při registraci Uživatel potvrzuje, že je s nimi seznámen a s jejich zněním souhlasí. Uživatel uděluje svůj souhlas s podmínkami shromažďování, zpracování a využití jím zadaných osobních údajů prodávajícímu pro administrativní, statistické a marketingové účely v souladu s platnými předpisy o ochraně osobních údajů (GDPR).

 

2.4. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen unikátním uživatelským jménem a heslem. Uživatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. Z toho také plyne závazek Uživatele neposkytovat své přihlašovací údaje třetím stranám ať již zdarma nebo za úplatu.

 

  • 3. Objednávka

 

3.1. Prezentace digitálního obsahu prodávajícího na internetové stránce https://www.e-pohadka.cz nemá povahu nabídky na uzavření smlouvy dle §1732 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění.

 

3.2. Před odesláním objednávky může Uživatel kontrolovat a měnit údaje, které si do objednávky vložil. Ve shrnutí objednávky a na webové adrese https://www.e-pohadka.cz (u příslušného produktu) najde Uživatel konečnou cenu předmětu koupě. Prodávající není plátcem DPH, cena je tak konečná.

 

3.3. Uzavření smlouvy o zprostředkování audio obsahu je realizováno přes stránku prodávajícího https://www.e-pohadka.cz, kde si Uživatel vloží vybraný audio obsah do košíku a za tento obsah (streamovací službu) provede platbu. Tímto okamžikem je objednávka předána k automatickému zpracování a nelze již měnit. Obchodní transakce je tak považována za oboustranně naplněnou.

 

3.4. Odesláním objednávky tak stvrzuje Uživatel svůj souhlas s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy o dodání Audio obsahu.

 

 

  • 4. Způsob dodání předmětu a Platební podmínky

 

4.1. Před odesláním objednávky je nutné, aby si Uživatel zkontroloval všechny údaje, které do objednávky vložil. Údaje v objednávce odeslané Uživatelem jsou Prodávajícím považovány za platné, správné a závazné. Všechny ceny uvedené na internetové stránce https://www.e-pohadka.cz jsou považovány za smluvní a platné k okamžiku odeslání objednávky Uživatele Prodávajícímu. Ceny audio služby jsou konečné. Prodávající není plátcem DPH.

 

4.2. Platba za zpřístupněný audio obsah se uskutečňuje výhradně bezhotovostní formou, a to na základě výběru platební metody uživatelem v sekci „košík“.

4.3 Smlouva o dodání Audio obsahu je uzavřena v okamžiku doručení e-mailové zprávy Uživateli potvrzující zaplacení a vyřízení objednávky. Tato e-mailová zpráva je Uživateli zasílána až po nezpochybnitelném uhrazení úplaty za objednaný Audio obsah a obsahuje přístupové údaje pro zpřístupnění audio obsahu.

 

4.4 Po spárování platby obdrží Uživatel na zadaný e-mailový účet přístupové údaje do členské sekce. V případě platby kartou nebo online zrychleným bankovním převodem se tak stane automaticky v krátkém časovém limitu po zaplacení, v případě platby klasickým bankovním převodem obdrží Uživatel po připsání peněz na na zadaný e-mailový účet přístupové údaje do členské sekce.

 4.5. Uživatel odesláním objednávky uděluje Prodávajícímu svůj výslovný souhlas s dodáním tohoto audio obsahu před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Uživatel bere na vědomí, že po zpřístupnění jím objednaného audio obsahu Prodávajícím Uživateli zaniká právo odstoupit od Smlouvy o dodání audio obsahu.

4.6 Odesláním objednávky Uživatel uděluje Prodávajícímu výslovný souhlas se zasíláním dokladu o zakoupení objednaného Audio obsahu v elektronické podobě.

 

 

 

 

 

  • 5. Odpovědnost Prodávajícího

 

5.1. Prodávající si vyhrazuje právo službu publikovanou na https://www.e-pohadka.cz dočasně znepřístupnit např. důvodu nutných úprav nutné údržby či modernizace zařízení nebo softwaru a to bez předchozího upozornění uživatele.

 

5.2. Prodávající není odpovědný za škodu a jinou újmu, které uživatel utrpí v souvislosti s výpadkem nebo přerušením poskytovaných služeb z výše uvedených důvodů.

 

5.3. Prodávající neodpovídá za poruchy nebo jiné výpadky v plnění služeb v gesci třetích stran (zejména o služby mobilních operátorů, poskytovatelů telekomunikačních služeb, provozovatele cloudového úložištěm provozovatele, provozovatele platební brány, provozovatele obchodního modulu simple shop a dodavatelů zdroje elektrické energie. Prodávající rovněž neodpovídá za škody na zařízeních Uživatele způsobené počítačovými viry či jakýmkoliv opotřebením softwaru nebo hardwaru Uživatele.

 

5.4. Prodávající není odpovědný za ztrátu přihlašovacího jména uživatele a jeho hesla.

 

5.5. Prodávající neodpovídá za cenu ani kvalitu datových služeb, poskytovaných třetími stranami.

 

 

  • 6. Záruční a reklamační podmínky

 

6.1. Na audio obsah, zpřístupněný Prodávajícím Uživateli se vztahuje záruka v trvání dvou let. Tato záruční doba se začíná počítat od okamžiku zpřístupnění audio obsahu Uživateli.

 

6.2. Reklamace zpřístupněného audio obsahu, jakož i veškeré další právní jednání uživatele vůči Prodávajícímu z titulu možných závad v audio obsahu se uplatňují písemnou formou e-mailové zprávy zaslané na email:

pohadky.pejsekakocicka@gmail.com

 

6.3. Prodávající či osoba jím pověřená rozhodne o reklamaci ihned a ve složitějších případech do 14 pracovních dnů od obdržení. Do této lhůty se nezapočítává přiměřená doba na odborné posouzení vady. O vyřízení nebo zamítnutí reklamace Prodávající Uživatele informuje rovněž písemnou formou na adresný e-mailový účet dodaný Uživatelem.

 

6.4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je zde Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz

 

6.5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

 

  • 7. Ochrana autorských práv

 

7.1. Uživatel bere na vědomí, že zpřístupněný audio obsah je chráněn v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů.

 

7.2. Uživatel se zavazuje užívat zpřístupněný audio obsah pouze v rámci své osobní potřeby. Zejména se zavazuje neposkytovat zpřístupněný obsah třetím osobám v rozporu s platnými právními předpisy a jednoznačnými autorskými právy  Prodávajícího. Uživatel se zavazuje zpřístupněný audio obsah dále nešířit jakýmkoliv způsobem nebo jinak komerčně využívat. O jakékoliv formě šíření musí uzavřít příslušnou písemnou dohodu za jasně daných podmínek s Prodávajícím nebo jeho zmocněným zástupcem.

 

7.3. Uživatel je povinen zabezpečit, aby třetí osoby neměly přístup k unikátně přístupnému audio obsahu. Uživatel se zavazuje k dodržování autorských práv na straně Prodávajícího. Po obdržení informace o porušení práv autorských je prodávající oprávněn ukončit poskytování svého plnění ve vztahu k Uživateli.

 

7.4. Prodávající oznamuje, že veškerý jím zpřístupněný audio obsah obsahuje systémové bezpečnostní prvky proti jeho zneužití. Uživatel bezpečnostní opatření k ochraně audio obsahu prodávajícího nesmí obcházet, rovněž tak je nesmí upravovat či jiným způsobem modifikovat, porušovat či odstraňovat.

 

7.5. Použití jakéhokoliv bezpečnostního softwaru zabezpečujícího zpřístupněný audio obsah má za účel pouze a výhradně ochranu práv prodávajícího. Instalovaná softwarová řešení nejsou určena ke shromažďování dat o uživatelích (viz § 8 těchto smluvních podmínek).

 

 

  • 8. Ochrana osobních údajů

 

Prodávající je správcem osobních údajů Uživatelů podle čl. 4 bod 7) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen: „GDPR“). Prodávající zpracovává osobní údaje svých uživatelů v souladu s právními předpisy, zejm. GDPR, jakož i dle Zásad ochrany osobních údajů.

 

  • 9. Závěrečná ustanovení

9.1. Smluvní vztahy mezi uživatelem a prodávajícím se řídí ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v platném znění. Tyto podmínky tvoří závazný obsah vzájemné dohody, uzavřené mezi uživatelem a prodávajícím, a realizované prostřednictvím stránky https://e-pohadka.cz

 

9.2. Uživatel odesláním své objednávky potvrzuje, že je řádně seznámen se všemi Obchodními podmínkami stránky https://e-pohadka.cz, že všem zněním před odesláním své objednávky porozuměl a bez výhrad akceptuje. Uživatel tímto odesláním dále potvrzuje svou svobodnou vůli smlouvu o zpřístupnění audio obsahu s prodávajícím uzavřít.

 

  • Účinnost

10.1. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 01.06. 2021. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách

https://www.e-pohadka.cz/obchodni-podminky/ a je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.

 

Irena Špillerová

Domů

21.6.2021